Loger og ordener i Danmark

Da jeg selv er medlem af en loge bliver jeg nogle gange spurgt, om der findes andre loger og ordener. Hvordan de fungere og på hvilket grundlag de ”opererer”. Om der også findes loger der er for kvinder og om der er loger der er for både mænd og kvinder.

Så jeg har her forsøgt at lave en oversigt over loger og ordner i Danmark, jeg har kunnet finde på nettet.

Cirkel-Ordenen

Cirkel-Ordenen er en broderorden med afsæt i tregrads frimureriet og opfattes dermed også som hemmeligt.

Frimureriet stiller store krav til den enkelte broder om at tage ansvaret for sin egen udvikling, og det pålægger os at nære næstekærlighed.

Cirkel Ordenen er en humanitær frimurerorden organiseret efter det engelske system med 3 grader.

Dansk Broder Orden

Dansk Broder Orden søger gennem logearbejdet at bibringe medlemmerne, der kaldes brødre, en række gode tanker og livsværdier. Endvidere prøver Ordenen at belære brødrene om livets forgængelighed, om værdien af kærlighed, næstekærlighed, sandhed, tolerance og broderlighed, så der udvikles en ægte broderskabsfølelse blandt brødrene.

Den Danske Druideorden

Ordnen er en brodersammenslutning, der som en del af et verdensomspændende Ordenssamfund, søger at opbygge sammenhold og venskab, mellem personer i ind- og udland, hvor samvær og menneskets udvikling bliver præget af etik og høj moral.

Brodersamfundet bygger på retfærdighed, velgørenhed og broderkærlighed, og er politisk og religiøs neutral.

Den Danske Frimurerorden

De første år arbejdede logerne i Danmark efter Det Engelske System. Det blev i 1765 afløst af systemet Strickte Observans, og omkring 1785 gik man over til Det rectificerede System, som i 1853 blev afløst af Det Svenske System, som er det system, der arbejdes efter i dag.

Det Svenske System bygger på et kristent grundlag. Det kom til os fra Sverige og blev første gang praktiseret i 1853 i logen Kosmos i Helsingør. I 1855 blev det indført over hele landet.

Den kvindelige Storloge af Belgien

Logen arbejder efter “Det gamle og antagne skotske ritual”. Det betyder blandt andet, at logen accepterer alle trosretninger.

Logen mener, det er naturligt, at vi arbejder sammen i en personlig og åndelig udvikling.

Vi lægger stor vægt på både individets selvstændighed samt fælles arbejde og filosofiske emner.

Det Danske Frimurerlaug af Gamle Frie og Antagne Murere

De arbejder i overensstemmelse med det engelske system, som er det oprindelige og mest udbredte frimureriske system. Det omfatter "tre grader og ikke flere", i England kaldet the craft, på dansk Lauget.

Laugsfrimureri betegnes som et særligt moralsystem, fordi det med stenhuggerfagets værktøjer som symboler i løbet af en tredelt "historie", dvs. de tre grader, belærer sine tilhængere om en moralsk rigtig livsførelse.

Den Internationale Frimurerorden for Mænd og Kvinder LE DROIT HUMAIN

Den Internationale Frimurerorden for Mænd og Kvinder LE DROIT HUMAIN er en international frimurerorden med hovedsæde i Paris, stiftet i 1893.

De arbejder efter det Gamle, Antagne, Skotske Ritual med 33 grader.

Ordenen udmærker sig ved som den eneste i verden at optage både mænd og kvinder på lige vilkår.

Johanneslogeforbundet af Gamle, Frie og Antagne Murere

Johanneslogeforbundet af Gamle, Frie og Antagne Murere arbejder efter det "Schröderske Ritual". Ritualet er skrevet af den tyske dramatiker og filosof Friedrich Ludwig Ulrich Schröder. Ritualet er, i sine grundlæggende principper, baseret på alle datidens tilgængelige materialer og hviler på James Andersons Konstitutionsbog af 1723 for Storlogen af London med "Frimurerens gamle Pligter".

Det er muligt at optage medlemmer, der tilhører andre trossamfund, idet det ikke er et krav, at man kan fremlægge en dåbsattest.

Korsridderordenen

Korsridderordenen er en loge i Danmark, der blev stiftet i 1967 i Odense med det formål at skabe et moderne brodersamfund uden tilknytning til andre ordner, men dog baseret på gamle ordners traditioner.

Korsridderordenens formål er at lære brødrene at skelne mellem det væsentlige og det uvæsentlige her i livet og at revurdere deres egne værdinormer for så vidt angår etiske og moralske spørgsmål.

Maria-Ordenen

Maria-Ordenen er bygget på kristne, etisk grundlag. Dens formål er at fremme selverkendelse blandt medlemmer, og støtte dem i deres arbejde for personlig udvikling.

Der findes i dag 6 danske Maria-Loger

Odd Fellow Ordenen

Ordenens formål er at give medlemmerne en etisk rettesnor, opbygget af tre grader og udtrykt i ordenens motto: at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene.

Odd Fellow Ordenen optager både kvinder og mænd, men der er ikke tale om fællesloger, idet medlemmerne er organiseret i hhv. søsterloger og broderloger – men med samme arbejdsgrundlag. Søsterlogerne for kvinder under Odd Fellow Ordenen hedder Odd Fellow Søstre (Rebekka-Søstrene)

Ordo Templi Orientis

O.T.O. står for Ordo Templi Orientis, en gruppe der er dedikeret til at sikre den individuelles Frihed og hans eller hendes udvikling i Lys, Visdom, Forståelse og Styrke gennem Skønhed, Mod og Forstand, bygget på Fundamentet af Universelt Broderskab for kvinder og mænd.

Ordnen tilbyder esoteriske instruktioner igennem dramatiske ritualer, vejledning igennem et illumineret system af morallære, og fællesskab blandt aspiranter til det Store Arbejde for at forstå menneskets guddommelighed.

OSMTH – Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani

Ordenens fundament bygger på de principper, der blev grundlagt i 1118 af Hugues de Payens og de 8 øvrige riddere fra den Franske adel. Principper, der senere blev udbygget og manifesteret af Bernard de Clairvaux.

I dag er disse indskrevet i en samtid, hvor vi ikke kæmper med sværdet, men med pennen, som en humanitær kristen Orden.

En Orden der ikke er missionerende, men bygger på den økumenisk kristne forståelse og hvor vi måles netop på vor (kristen funderede) indsats for de svage i samfundet.¨

Otium Ordenen

Otium Ordenen er en hemmelig broderorden, som blev stiftet den 16. maj 1912.

Det er ordenens formål, ved loge møder og sammenkomster, at tjene brødrene til vejledning og opmuntring i livets tilskikkelser. At stå hinanden bi med råd og dåd i det daglige liv. At være syge til trøst og opmuntring og være enker og børn til virksom bistand og støtte.

Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C.

Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. er en verdensomspændende idealistisk organisation, som formidler praktisk og teoretisk kundskab om åndelig og personlig udvikling.

At være en Orden indebærer at man bygger på et vist system, at kundskaben formidles i en bestemt logisk rækkefølge.

Sct. Andreas Ordenen

Sct. Andreas Ordenen blev stiftet den 10. marts 1896. Ordenen er et hemmeligt brodersamfund, som er uafhængig og uden tilknytning til andre danske eller udenlandske ordener.

Serapions-Ordenen

Serapions-Ordenen er en af Danmarks ældste Ordener, stiftet i 1888. Det er den største, rent danske broderorden, helt uden tilknytning til udenlandske ordener og interesser.

Ordenens idealistiske målsætning giver mulighed for personlig udvikling gennem meningsfyldt fritidsarbejde med åndelige kulturværdier, samt mental realisering af en humanistisk livsholdning i et fælles netværk.

Serapions-Ordenens arbejde bygger på etiske, humanitære og filantropiske værdier, der er forankret i den kristne danske kulturarv.

Storlogen af Gamle Frie og Antagne Murer af Danmark

Storlogen af Gamle Frie og Antagne Murere af Danmark er en ny storloge, stiftet d. 3. november 2007. Storlogen har derfor endnu ikke opnået anerkendelse fra andre storloger. Storlogen er stiftet med det formål at værne om og bevare rent, gammelt frimureri i Danmark.

Stororienten af Danmark af Gamle Frie & Antagne Murere

Storlogen af Danmark af Gamle Frie & Antagne Murere blev oprindeligt konstitueret den 14. april 1929 som et samarbejde mellem "Stororienten af Danmark og Norden" og "Den Danske Stororient af Gamle Frie & Antagne Murere".

Storlogen af Danmark af Gamle Frie & Antagne Murere" arbejder efter De Gamle Landemærker (The Ancient Landmarks).

Storprioratet i Danmark af Hospitalsordenen Saint Lazarus af Jerusalem

Ordenens formål er, gennem Saint Lazarus Care (Danmark), at indsamle midler til udvidelse af hospice tilbuddet i Danmark.

Et netværk af venner og medlemmer, der har lyst til at være med til at oprette, hjælpe og støtte børnehospicer i Danmark.

Tempel Ridder Ordenen

Tempel Ridder Ordenen er et Nordisk ordensselskab, som blev indført til Sverige d. 23. oktober 1883 fra den Amerikanske gren KNIGHT Of HONOR AND TEIMPERANCE som blev indstiftet d. 5. december 1845, hvor af Ridder Templet Knud Lavard blev indstiftet i København d. 4. december 1904.

Tempel Ridder Ordenen er også et sted hvor man stræber mod høje etiske idealer.

Tempel Ridder Ordenen opbygger de dyder og karaktertræk, der kendetegner mænd af ære. I venskabets og broderskabets ånd.

Tutor Ordenen

Hovedformålet for Tutor Ordenen er på langt sigt at forbedre verden og på kortere sigt at udvikle det enkelte logemedlem. Derfor lægges der i logearbejdet vægt på etisk, humanitær og filantropisk virksomhed.